C C C C A+ A A- X

Съдебно изпълнителна служба

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

      Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - Пловдив е разположена в сградата на  Районен съд Пловдив, Съдебната палата,бул.“Шести септември“ № 167, ет.3 /стара сграда/ . На този етаж са разположени табла, на които се поставят обявявленията за публичните продажби на съдебните изпълнители, като в   стая № 23 се намира и „Регистратура за публични продажби” на  Районен съд Пловдив.

      Съдебно-изпълнителната служба (СИС) при Районен съд - Пловдив поддържа отделна регистратура , както и деловодства за всеки от районите в службата.

      В СИС при Районен съд  – Пловдив се издават  удостоверения за наличие или липса на изпълнителни дела, образувани в службата.

      В СИС при Районен съд Пловдив работят осем  държавни сьдебни изпълнители (ДСИ), чиято териториална компетентност /район на действие/ съвпада съдебния  район на Районен съд – Пловдив.

      Постъпилите молби за образуване на изпълнителни дела се разпределят на случаен принцип между държавните съдебни изпълнители, които водят изпълнителните производства по  делата на съответния от осемте вътрешни района в службата.

      Справки по делата, водени в СИС при Районен съд – Пловдив се предоставят в деловодството на  съответния район.

      Държавните съдебни изпълнители осъществяват принудително изпълнение на частни притезания, като държавата може да им възлага и събирането на публични вземания, в случаите  определени със закон.

      Съгласно чл.264,ал.2 от ЗСВ -   на ДСИ може да се възложи и събирането на вземания на органите на съдебната власт.

      Освен основната си функция по принудително изпълнение на частни притезания, ДСИ осъществяват и изпълнение по обезпечения, съгласно  предвидения в ГПК и други специални  закони ред, както и опис на наследство и други действия по реда на чл.553 и сл. от ГПК.

      Постъпилите молби за образуване на изпълнителни дела се разпределят на случаен принцип между държавните съдебни изпълнители, които водят изпълнителните производства по  делата на съответния от осемте вътрешни района в службата.

      Съгласно чл.426 от ГПК , държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по писмена молба на заинтересуваната страна на основание представен с молбата изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.

      Допустимите изпълнителните способи за принудително изпълнение на различните видове притезания са уредени в ГПК и други специални закони.

      В молбата си взискателят трябва да посочи изпълнителен способ/способи за удовлетворяване на притезанието си.

       Когато изпълняемото право може да се осъществи чрез няколко изпълнителни способи, ако това е нужно за удовлетворяване на вземането му – взискателят може да посочи едновременно няколко начина на изпълнение /изпълнителни способи/.

       В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение.

       Съгласно чл.455 от ГПК – изплащането на суми по изпълнителните дела става само по банков път, въз основа на платежни нареждания на съдебния изпълнител. Когато взискателят и длъжникът не са посочили банкова сметка за превод на постъпилите суми, те остават по сметката на съдебния изпълнител до поискване.

      Банкова сметка на ДСИ при ПРС -  Държавните такси и сумите , внасяни по изпълнителните дела се внасят  по банкова сметка при банка Централна Кооперативна Банка, Номер на банкова сметка: BG33 CECB 9790 33F5 2744 00,  BIC SWIFT код на банката: CECB BGSF, с титуляр ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Районен съд – Пловдив, като се посочват  номера, годината, района на изпълнителното дело, име/наименование на вносителя, съда и правното основание.

Публична продан – Правила -  ОТВОРИ

Такси ОТВОРИ

Формуляри 

Образец на "Молбата за образуване на изпълнитено производство" - ОТВОРИ

Образец на "Молбата за участие в публична продан - наддавателно предложение" - ОТВОРИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация