C C C C A+ A A- X

Служба по вписвания

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Работно време - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време:

 • работа с физически и юридически лица – от 08.30 до 13.30 ч.
 • работа с нотариуси - от 08.30 ч. до 15.00 ч.
 • канцелария „Архив“: от 08:30 ч. до 13:00 ч.

Служба по вписванията се намира на партерен етаж в сградата на „Легис център“, на булевард „Шести септември“ № 152

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ. Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове. В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната.

Удостоверения

Писмените справки се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.Удостоверенията (писмените справки) се издават по писмена молба от лицето, която се подава в Службата по вписванията с приложен документ за платена държавна такса.

Видове удостоверения

Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица. Заявлението за издаване на удостоверение за лица трябва да съдържа:

 • Собственото, бащиното и фамилното име и постоянен адрес на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв – мястото и датата на раждането
 • Когато лицето е едноличен търговец или юридическо лице се посочва БУЛСТАТ или ЕИК на фирмата, съдът на регистрация, номер на фирмено дело, наименование, организационна форма и седалище

Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса според избрания период за издаване на удостоверение.

Удостоверение за имот отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.

Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа:

Данни за лицата, за които се отнася справката, и на техните преки праводатели

Пълно описание на недвижимия имот, местонахождението му, общината в която се намира и най-малко три от границите му

Към заявлението се прилага:

 • Копие от акта за собственост
 • Актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
 • Документ за платена държавна такса, според избрания период за издаване на удостоверението

Удостоверение за период съдържа само вписванията, отбелязванията и заличаванията, които са направени за определен период от време, указан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.

Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето или имота и периода, за който се иска удостоверението.

Към заявлението се прилага документ за платена държавна според избрания период за издаване на удостоверението.

Устни справки

Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика и платена квитанция за държавна такса.

За извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията, се събира такса 2 лв. Когато при устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите в Информационната система, както и когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна такса в размер един лв. за първа страница и 0,10 лв. за всяка следваща страница.

Преписи

Преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи могат да бъдат изисквани от всеки. Заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.

Преписите се издават въз основа на писмена молба от лицето. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

Вписвания

 • В службите по вписванията се извършва
 • Вписване на актове относно недвижими имоти
 • Вписване на искови молби и на постановените по тях решения
 • Вписване на ипотеки. залози по Закона за особените залози (ЗОЗ)
 • Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения
 • Други актове в предвидените от закона случаи

Съгласно чл. 2 и следващите от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2. За вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер 80 лв. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.

Молбата се подава:

 • За нотариален акт – от Нотариуса, извършил акта
 • За всички останали актове – от страните, участващи в акта, нотариус или лице, имащо интерес от вписването

Молбата съдържа следните атрибути:

 • Описание на акта, за който се иска вписване
 • Описание на имота
 • Точни данни за собствениците

Описание на приложените документи

Към молбата задължително се прилагат:

 • Документ за платена държавна такса
 • Документите описани в молбата и други изискуеми от съдията по вписванията

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация