C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

        

Районен съд – Пловдив е администратор на лични данни и в това си качество има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация и какви са гаранциите за защита на личните Ви данни. 

Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък „Регламент (ЕC) 2016/679“ и Закон за защита на личните данни, свързан със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото не са уредени в Регламент (ЕC) 2016/679.

С настоящата Политика за прозрачност, Районен съд – Пловдив предоставя на субекта на данни (физическите лица, чиито данни се обработват в контекста на правораздавателната дейност за целите на наказателното преследване) следната информация:

 • данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него;
 • правното основание и целите, за които се обработват личните данни;
 • категориите лични данни, отнасящи се до съответното физическо лице;
 • източника на данните;
 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни, включително в трети държави или международни организации;
 • срока за съхранение на личните данни;
 • правото да се изиска от администратора достъп, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на събраните данни, както и правото на оттегляне на съгласието по всяко време, когато обработването на личните данни се основава на съгласие на лицето;
 • правото на жалба до комисията, съответно до инспектората, и координатите им за връзка.
 1. Данни за контакт с администратора Районен съд – Пловдив

Адрес: 4000, гр. Пловдив, бул. „Шести септември" № 167

тел. 032 656362; факс: 032 656 375

Електронна поща: rsp@rs-plovdiv.com 

Интернет страница: plovdiv-rs.justice.bg

Работно време: понеделник – петък, 8.30 ч. – 17.00 ч.

 

 

 1. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните

Мария  Парова – „Човешки ресурси“;

тел.: 032 656-362

Електронна поща: statistik@rs-plovdiv.bg

 

 1. Категории лични данни, цели на обработването, срок на съхранение и правно основание за обработването им

3.1. Изпълнение на нормативни задължения и официални правомощия на съда при осъществяване на правораздавателната дейност (на основание чл.6, § 1, б.“в“ от Общия регламент относно защитата на данните), както и за целите на наказателното преследване (на основание чл. 49, вр. чл. 42, ал.1 от Закона за защита на личните данни).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които сезират съда с искови молби, жалби, заявления, предложения, сигнали и други искания. Съдът обработва лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице, по служебен път или от публични регистри. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социален статус, здравословното състояние, данни свързани с присъди и други данни, изискуеми по силата на специалните закони. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, като установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция по повод движението и обработването на документите и делата. Сроковете за съхранение на личните данни, които се обработват са регламентирани в утвърдената в РС Пловдив номенклатура със срокове на съхранение. 

При обработване на лични данни за целите по чл. 42 от ЗЗЛД, при отказ на администратор по чл. 54 ал. 3, по чл. 55 ал. 3 и 4, и чл. 56 ал. 6 и 7 от ЗЗЛД, субектите на данни имат възможност да упражнят правата си на информация, на достъп до данните, право на коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработването чрез ИВСС.

 3.2. Инициативи на Районен съд – Пловдив  с обществено значими цели (на основание чл.6, пар.1, буква „а“ и чл. 9, пар.2, буква „а“ от Общия регламент за защита на данните)

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. В зависимост от инициативата, данните могат да са свързани с физическа, културна и др.идентичност. Участието на деца в „Ден на отворените врати” или друга инициатива е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целта, за която са събрани, както и за популяризиране на детското творчество. С оглед инициативата това са данни, свързани с физическата, културна или социална идентичност, както и данни свързани със здравословното състояние. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея. Личните данни на лицата се съхраняват за срок от три години.

3.3. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, пар.1, буква „в“ и чл. 9, пар.2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа съдебни служители, на съдии и съдебни служители в Районен съд – Пловдив и на физическите лица, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

Личните данни не се използват за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Личните данни се съхраняват в сроковете определени в номенклатурата на РС Пловдив със сроковете на съхранение на документите. Личните данни на участници в процедури по подбор на персонал се съхраняват за срок от три години.

 

 1. Категории получатели на лични данни извън Районен съд – Пловдив

Районен съд – Пловдив разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия (органи на съдебната власт, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт,министерства и други);
 • банки, с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите на съда, вещи лица, съдебни заседатели, преводачи и други участници в съдебните дела и на лицата, с които съдът е сключил договор;
 • доставчици на пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Районен съд – Пловдив  не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

 1. Срок за съхранение на личните данни

Районен съд – Пловдив прилага принципа за ограничаване на съхранението и обработва лични данни в периоди, подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. Сроковете за съхранение на документите, съдържащи лични данни, са регламентирани в Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността на Районен съд – Пловдив и са съобразени със Закона за националния архивен фонд и Правилника за администрацията в съдилищата.

 1. Права на физическите лица - субекти на данни

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране на неточни или непълни лични данни, ако за обработването им не съществува основание, или те са непълни или неточни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен”) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице, до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
 • право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, които го засягат, и ако това е така, да получи достъп до тях.

Произтичащите от Общия регламент относно зашитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до Районен съд – Пловдив. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Всяко физическо лице има право на безплатен достъп до обработваните от Районен съд - Пловдив негови лични данни.

     7.Право на жалба до Комисията за защита на личните данни / ИВСС или до съда

 Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Районен съд – Пловдив.

Контакти с Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Електронна поща: kzld@cpld.bg    

Интернет страница: www.cpld.bg 

 

Ако считате, че правата Ви са нарушени при обработване на личните Ви данни в контекста на правораздавателната дейност, имате право да подадете жалба пред Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, съгласно чл. 17, ал.1 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

Адрес за подаване на сигнали:

Инспекторат към ВСС

Гр.София, п.к. 1000

Ул. „Георги Вашингтон“ № 17

 

    8.Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Районен съд – Пловдив не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

В изпълнение на законовите си задължения, Районен съд – Пловдив предава лични данни в трети страни или международни организации. Предаването на личните данни се извършва при пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по силата на международни споразумения, като договор за правна помощ и други, с които се урежда предаването на лични данни и които включват адекватно ниво на защита на основните права на субектите на данни.

 1. Значение на предоставените лични данни

Районен съд - Пловдив обработва лични данни като задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Отказът на физическо лице за предоставяне на лични данни, когато това е предвидено по закон препятства възможността му да получи съдебна защита на правата и законните си интереси, за предприемане на действия по направени искания и за изпълнение на нормативно установени функции от съда.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да участвате в обявени инициативи на Районен съд – Пловдив. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на участието Ви в съответната инициатива.

 1. От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Районен съд – Пловдив лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен пакт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други, или в документи, предоставяне от публични органи.

 1. Промени в политиката за поверителност

Районен съд – Пловдив си запазва правото да променя политиката си за поверителност.

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация